Recognoil®2W


Detekce kontaminace povrchu je nyní ještě snazší!


Zařízení Recognoil® 2W společnosti TechTest, s.r.o. je unikátní bezdrátový elektronický analyzátor fluorescence se zaměřením na detekci především mastných látek na kovových materiálech, který nahrazuje neobjektivní a mnohdy i náročné metody kontroly znečištění povrchu. Podstatou principu detekce je vyvolání luminiscence kontaminantů, její zachycení a následné vyhodnocení pomocí dodávaného softwaru. Přístroj je navíc osazen sadou LED diod a zvukovou signalizací umožňující samostatné měření bez nutnosti připojení k PC nebo tabletu s možností určení přípustnosti znečištění povrchu dle předem nastaveného limitu.

Více informací

Recognoil®2WZařízení Recognoil® 2W společnosti TechTest, s.r.o. je schopno v reálném čase poskytnout obsluze informace o znečištění povrchu předmětu mastnotou ve formě obrazových dat (2D i 3D) s celou řadou dalších užitečných informací (procentuální zastoupení mastných nečistot na povrchu, tloušťkou vrstvy, příčinu kontaminace - např. otisky prstů aj.). Veškerá data i obrazové výstupy lze díky propojení například s tabletem sdílet v reálném čase ze vzdálených pracovišť či s dalšími pracovníky, což kromě maximální mobility umožňuje také vysokou efektivitu a možnost včasné predikce problémů plynoucích z nevhodného charakteru povrchu. Dále lze s výhodou využít obrazového výstupu jako dokumentace sloužící k zabránění případných sporů s odběrateli. Recognoil® 2W je bezdrátový elektronický analyzátor fluorescence se zaměřením na detekci především mastných látek na kovových materiálech, který nahrazuje neobjektivní a mnohdy i náročné metody kontroly znečištění povrchu.
Recognoil® 2W společnosti TechTest, s.r.o. najde uplatnění v celé řadě různorodých aplikací. V oboru povrchových úprav se jedná především o kontrolu kvality odmaštění povrchu kontaminovaného olejem po předchozím tváření či obrábění. Přístroj lze použít pro ověření odmašťovací schopnosti lázně či samotné metody odmaštění. Velice snadno lze stanovit také čistotu tryskaného povrchu a abraziva. Díky grafickému zobrazení rozložení nečistot na povrchu je navíc často velice snadné odhalit povahu a příčinu kontaminace (prach, mastné látky, oxidické vrstvy aj.). Přístroj lze také uplatnit v oblastech spojování materiálů (lepení, pájení a svařování), kde čistota povrchu má zásadní vliv z hlediska kvality, spolehlivosti a pevnosti spoje. V případě nanášení olejových vrstev (tváření, konzervace, mazání aj.) představuje možnost stanovení plošného rozložení či tloušťky olejového filmu možnost zvýšení kvality a hospodárnosti celého procesu. Stejně tak lze ověřit dodavatelem garantované parametry konzervace či použití správného prostředku.Lupa

Detekce nečistot

Informace o znečištění povrchu předmětu mastnotou ve formě obrazových dat, ze kterých lze snadno zjistit příčinu kontaminace.

2D

Obrazový výstup ve 2D

Grafický výstup plošného rozložení a intenzity znečištění povrchu tzv. 2D vyhodnocení.

3D

3D grafické znázornění

Analýza prostorového rozložení a intenzity znečištění povrchu ve formě trojrozměrné sítě.

Live

Živý náhled

Skenování povrchu v reálném čase, které lze využít například při namátkové kontrole.

wifi

Konektivita

Bezdrátový přístroj umožňující přenos dat pomocí WiFi.

pozor

Nastavení limitů

Možnost nastavení parametru limitů OK / NOT OK pro okamžité určení přípustnosti povrchu pro další technologické operace.

graf

Optimalizace procesů

Z výstupních dat zjistíte, zda jsou Vaše procesy nastaveny optimálně, či nikoliv.

oko

Procházení snímků

Pomocí přehledného prohlížeče spravujte pořízené snímky (zvýraznění kritických míst, plošná koncentrace znečištění, hodnota fluorescence, tloušťka vrstvy aj.).

nm

Přesné měření

Přepočet výstupu detektoru na plošnou koncentraci nečistoty [mg.m2] či tloušťku filmu [nm].

LED

Info LED panel

Sada LED diod a zvuková signalizace umožňující samostatné měření bez nutnosti připojení k PC.

STAT

Statistické výpočty

Možnost tvorby statistických výpočtů z jednotlivých měření pro ještě přesnější výstupy.

EXP

Přehledné protokoly

Tvorba přehledných protokolů, archivace dat a dokumentace procesu výroby.

Kontrola odmaštění


V případě kontroly odmaštění jsou vodítkem pro určení kvality povrchu hodnoty fluorescence detekované přístrojem Recognoil® 2W v závislosti na množství výskytu zbylých nečistot. Čím nižší hodnota fluorescence, tím je odmaštění důkladnější. Touto cestou lze optimálně nastavit parametry odmašťovacího procesu tak, aby bylo dosaženo požadovaného stupně čistoty povrchu. Z hodnot intenzity fluorescence a barevného spektra fluorescenční mapy lze okamžitě ověřit vhodnost povrchu pro další technologický krok.

Kontrola nanesení


Opačným případem je nanesení rovnoměrné vrsty olejového filmu. V tomto případě je přírůstek nanesené vrstvy demonstrován nárůstem fluorescence. V pokročilé verzi software automaticky přepočítává hodnoty fluorescence na tloušťky vrstvy [nm], resp. plošnou koncentraci [mg.m-2] za pomoci fyzikálně-matematického modelu oleje zhotoveného laboratorní vzorkovací kalibrací.

Technické specifikace


Název přístroje: Recognoil® 2W
Metoda detekce: nedestruktivní, optická - bezkontaktní
Princip funkce: excitace nečistot pomocí UV záření a vyhodnocení obrazu intenzit jejich fluorescence
Velikost vyhodnocené plochy: 20 x 13,8 mm
Rozlišení snímacího čipu: 1536 x 1056 px / 1 px odpovídá přibližně 13 μm (ver. PROFESSIONAL), 768 x 528 px (ver. STANDARD)
Doba měření a vyhodnocení: 1 vteřina až max. 10 vteřin, dle typu mastné nečistoty a světelných podmínek
Detekční limit: minimální plošná koncentrace cca 15 až 70 mg.m2 (cca 16 až 77 nm tloušťky vrstvy), dle typu mastné nečistoty a drsnosti podkladového materiálu, rozsah lze libovolně přizpůsobit do tloušťky vrstvy až cca 4 - 10 μm
UV vlnová délka / výkon: 365 nm / 1 000 mW

Elektrické napětí maximální: 9V DC
Baterie: Li-Ion 3,7V / 3 400 mAh, výdrž 500 detekcí bez dobití (v závislosti na času expozice)
Nabíjení baterie: pomocí USB - mini
Potřebný hardware: notebook / tablet s operačním systémem Windows 7 / 8 / 10, není určeno pro tablety s OS Android
Dodávaný software: desktop aplikace pro MS Windows pro provoz, nastavení, vyhodnocení a správu dat
Typ rozhraní pro přenos dat: bezdrátové, WiFi - ruční přístroj Recognoil® 2W tvoří přístupový (AP) bod, ke kterému se připojí tablet / notebook / PC
Hmotnost přístroje: 356 g
Rozměry přístroje: 130 x 212 x 33,5 mm

Dodávaný software


Přestože lze zařízení Recognoil® 2W používat pro stanovení kvality povrchu bez nutnosti připojení k PC, je pro nastavení vyhodnocovacích limitů nutné použít SW rozhraní, které navíc dle zvolené varianty umožňuje obsluze získat celou řadu užitečných informací, dat a výstupů. Ke každému přístroji je dodávána zdarma základní softwarová varianta STANDARD, přičemž dokoupení vyšší verze SW je možné kdykoliv dle potřeby zákazníka. Jednotlivé SW varianty se liší především v možnostech zpracování a správě naměřených dat, nicméně detekční schopnosti přístroje zůstávají neměnné.


STANDARD

Tato varianta umožňuje nastavení 3 měřících módů (limitů OK / NOT OK ) pro následné vyhodnocování kvality povrchu bez nutnosti použití PC nebo tabletu (audio-vizuální signalizace přístrojem). Každá expozice pomocí přístroje je plně automatická a získaná data jsou uložena do paměti, přičemž lze následně provést jejich stažení pomocí SW rozhraní, provést vyhodnocení a export ve formátu JPG. Měření lze rovněž provádět online, kdy je přenos dat do SW realizován pomocí Wi-Fi. SW umožňuje zobrazení fluorescenčních map v SD rozlišení 768 x 528 px), stanovení hodnoty intenzity fluorescence celkové [F.U.] a lokální [F.U.]. Při nastaveném parametru limitů OK / NOT OK je výstupem rovněž poměrná velikost plochy [%] překračující nastavený maximální limit.

PROFESSIONAL

Verze PROFESSIONAL je oproti verzi STANDARD doplněna o možnost stanovení celkové a lokální plošné koncentrace [mg.m-2] a tloušťky [nm] olejového filmu po předchozí laboratorní kalibraci oleje. U této varianty jsou 3 kalibrace olejů zahrnuty v ceně. Dále je tato varianta doplněna o 3D zobrazení kontaminace povrchu, možností nastavení manuální expozice, tvorbou statistik měření a možností jejich exportu ve formátu PDF a XLS. Rozlišení fluorescenční mapy lze nastavovat dle potřeby na SD a HD (1536 x 1056 px). Součástí balíčku je i modul eliminování okolního světla při nedokonalém zastínění. Součástí přístroje jsou v tomto případě i ověřovací etalony pro ověření správnosti výsledků měření. Součástí balíčku je správce zdrojových souborů, který umožňuje organizování projektů, zobrazení histogramů a hromadný export.

INDIVIDUAL

Softwarová verze INDIVIDUAL představuje řešení dle specifických požadavků zákazníka. Například SW umožňující automatické rozpoznávání objektů či lokalit na měřeném povrchu nebo SW vhodný pro operátory. Možnost implementace uživatelských funkcí, statistických výpočtů a exportu dat. Varianta umožňující plně automatizované měření celých dílců či online přenos dat do Cloudu nebo jiných úložišť. TechTest, s.r.o. navíc nabízí výrobu detekčních přístrojů na míru dle požadavků zákazníka (např. přístroje pro operátory, bezobslužná kontrolní zařízení instalovaná do automatizovaných linek apod.) Pro více informací o individuálním řešení nás neváhejte kontaktovat.FAQ - často kladené otázky


Aby bylo možné výsledkům přístroje důvěřovat, musejí být obsluhou správně interpretovány. Proto je důležité znát základní princip fungování přístroje Recognoil® 2W.


Jak přístroj funguje?

Zařízení ozařuje povrch neviditelnými a nedetekovatelnými paprsky UV světla. Toto záření má vyšší energii než viditelné světlo a dokáže tak vybudit některé látky k vyzáření světla ve viditelném spektru, které lze snadno detekovat. Tento fyzikální jev se nazývá fluorescence. Většina mastných látek tento jev vykazuje, a z toho důvodu přístroj měří intenzitu fluorescence vyzářenou látkou na povrchu předmětu. Jak již bylo zmíněno výše, detektor přijímá výsledky procesu fluorescence, které se již nachází v oboru viditelného světla. Z toho vyplývá nutnost odstínění snímané plochy od okolního prostředí, v němž se viditelné světlo samozřejmě nachází a ovlivňuje tak výsledky expozice. Pro přesné výsledky je zapotřebí 100% odstínění od okolního osvětlení. Snímání složitých ploch, zkosení, malých rádiusů a snímání prostorových objektů je tedy řešeno pomocí speciálních předsádek ve tvaru negativu snímané plochy či pomocí snímání ve speciálním boxu, ve kterém je přístroj umístěn na stativ nebo do automatizováného portálu s pojezdy. Takto je možné provádět tzv. sekvenční skenování pro nasnímání celého objektu.


Lze používat přístroj bez PC či tabletu?

Recognoil® 2W je osazen sadou LED diod a zvukovou signalizací umožňující samostatné měření bez nutnosti připojení k PC nebo tabletu s možností určení přípustnosti znečištění povrchu dle předem nastaveného limitu. K vizuální orientaci obsluze slouží piktogramy na LED panelu. Obsluha může mít v přístroji nahrány 3 limity (pro různé povrchy, technologické kroky atd.), které může aktivovat pomocí multifunkčního tlačítka spouště přístroje. Veškeré expozice jsou navíc uloženy do paměti přístroje - obsluha má možnost zpětně provést stažení plnohodnotných snímků, vyhotovit protokoly apod.


Lze snímat tvarově složité plochy?

Pomocí přístroje Recognoil® 2W lze snímat tvarově složité plochy a objekty, vždy je pouze nutné dodržet základní požadavek - odstínění okolního světla v místě detekce. Tohoto je docíleno buď pomocí speciálního adaptéru (předsádky) ve tvaru negativu snímané plochy nebo snímáním objektu v black boxu (temné komoře). Firma TechTest, s.r.o. nabízí black boxy o rozměrech dle požadavků zákazníka umožňující plně automatizované snímání prostorových objektů.

Pro jaké materiály lze přístroj použít?

Recognoil® 2W společnosti TechTest, s.r.o. je bezdrátový elektronický analyzátor fluorescence se zaměřením na detekci především mastných látek na kovových materiálech. Lze jej až na výjimky použít pro všechny typy maziv a olejů. Není vhodný pro oleje na silikonové bázi. Vedle zmíněných olejů a maziv, které lze snadno tímto principem detekovat, vykazují fluorescenci například: prach, papír, plasty, atd. Vhodné základní materiály jsou především kovy (nevykazují fluorescenci). Přístroj lze na základě ověření vlastnosti daného materiálu (resp. jeho složení, povrchové úpravě apod.) použít i na plastech, skle, keramice aj. V tabulce níže jsou uvedena doporučení týkající vhodnosti metody na základě kombinace testovaného materiálu a povahy znečištění.


Jaké jsou jednotky?

Jedná se o systém zářiče, detektoru a měřícího/vyhodnocovacího SW, jehož standardním výstupem je střední hodnota výstupu detektoru (tzv. intenzita fluorescence) [F.U. - jednotky fluorescence] a obrazový výstup - fluorescenční mapa rozložení nečistot. Podstatou principu detekce tedy je vyvolání luminiscence kontaminantů, její zachycení a následné vyhodnocení pomocí dodávaného softwaru. Recognoil® 2W tak neumožňuje z principu metody detekce mastného znečištění stanovit hodnotu povrchového napětí v mN.m-1. Je však možné za vhodných podmínek laboratorně stanovit hodnotu povrchového napětí odpovídající hodnotě intenzity fluorescence.


Existuje nějaká univerzální hodnota čistoty povrchu?

Pro konkrétní aplikace nelze předem stanovit limitní hodnotu znečištění povrchu [F.U.] vhodnou pro zamýšlenou aplikaci. Stanovení by mělo probíhat na základě ověřovacích testů. Velice snadno lze naopak stanovit hodnotu F.U. pro perfektně odmaštěné povrchy kovů. Od této hodnoty lze následně sledovat stav povrchu a jeho kontaminaci. Je třeba také brát v potaz, že různé typy olejů vykazují různou fluorescenci. Nelze tedy např. v případě hodnot 10 000 F.U. jednoho oleje a 100 000 F.U. druhého hovořit o rozdílných tloušťkách vrstvy či plošných koncentracích. Tyto hodnoty je vzhledem k povaze detekční metody nutné stanovit pomocí matematického modelu daného oleje na základě laboratorní kalibrace.

Kde přístroj použít?

Z čistě demonstračního hlediska můžeme načrtnout 4 oblasti použití přístroje Recognoil® 2W.

Příklad 1 – lakovna
Detektor Recognoil slouží jako rychlý namátkový test povrchů po odmaštění. Operátor metodou pokus-omyl zjistil, jaký „limit“ je ještě vhodný pro finální povrchovou úpravu, nebo kdy je nutné povrch podrobit dalšímu odmaštění. Hodnota výstupu detektoru, spolu s procentuálním vyjádřením plochy překračující limit jsou zobrazeny v řádu několika málo vteřin po zmáčknutí spouště.

Příklad 2 – laboratoř
Laboratoř potřebuje znát přesné plošné koncentrace a tloušťky vrstev. Z tohoto důvodu musí být na povrchu přítomen jen jeden druh oleje, který byl předtím „navzorkován“ v naší laboratoři. Po vzorkovacím procesu je zaslán soubor s daty mastné nečistoty zákazníkovi a po importování souboru jsou výsledky výstupu detektoru reprezentovány v jednotkách plošné koncentrace a tloušťky vrstvy.

Příklad 3 – výroba plechů
Ve válcovně plechů, která je vybavena odmašťovací linkou bude obsluha chtít znát a opakovaně kontrolovat, v jakém stavu materiál do linky vstupuje a v jakém z ní vystupuje. Operátor již stanovil, jak velký výstup detektoru značí normální stav. Při zobrazování vyššího čísla a světlejších ploch v obrazových datech (lokální akumulace nečistot) je operátor varován, že se vyskytla chyba v procesu odmaštění.

Příklad 4 – extrémně čisté provozy
V provozech, kde je kladen vysoký důraz na extrémní čistotu povrchů (prach, mastnota, aj.) lze pomocí přístroje Recognoil® 2W provádět kontrolu těchto ploch bez kontaminace. Pomocí živého náhledu (LIVE mód) lze rychle lokalizovat kontaminant a provést standartní vyhodnocení pro stanovení stupně znečištění.


Proč používat právě Recognoil® 2W?

Recognoil® 2W umožňuje zcela objektivní a reprodukovatelné stanovení kontaminace povrchu. Získané hodmoty lze navíc kvantifikovat a výstupy archivovat pro další použití. V případě reklamací lze pomocí výstupů z přístroje doložit skutečný stav povrchu dílu v jednotlivých technologických krocích. Z tohoto důvodu se jedná o metodu vhodnou pro systémy managementu kvality a díky konektivitě přístroje a možnostem SW řešení i pro Průmysl 4.0.Praktické ukázky


Kontrola kvality odmaštění povrchu kontaminovaného olejem po předchozích tvářecích operacích.


Stanovení detekčního limitu na základě testu přilnavosti povlaku nátěrové hmoty.


Snímání celých objektů.


Kontrola požadovaného množství a rovnoměrného rozložení olejového filmu v případě konzervace povrchu součásti.


Zjištění stavu povrchu specifických funkčních ploch předmětů.


Odhalení kontaminace povrchu způsobené nedodržením technologické kázně.


Stanovení různorodých vad povlaků (necelistvost, hrubé nečistoty, apod.).


Kontrola tvarově složitých ploch.


Použití tvarových předsádek pro zakřivené plochy.

Ke stažení


Stáhněte si Vámi požadovaný dokument.

Kontakt


Zaujalo Vás zařízení Recognoil ® 2W? Máte zájem o naše služby?
Pro více informací nás neváhejte kdykoliv kontaktovat!

+420 774 452 995 - Ing. Petr Chábera
+420 724 234 699 - Ing. Michal Zoubek
+420 605 868 932 - Ing. Jan Kudláček, Ph.D.
+420 605 305 171 - Ing. Jakub Svoboda

TechTest, s.r.o. - KANCELÁŘ
Jungmannova 917
285 04 Uhlířské Janovice
CZECH REPUBLIC

TechTest, s.r.o. - SERVIS A PŘÍJEM ZÁSILEK
Polní 124
391 56 Tábor
CZECH REPUBLIC

TechTest, s.r.o. - SÍDLO SPOLEČNOSTI
Semonice 110
551 01 Jaroměř
CZECH REPUBLIC